Saturday, 26 February 2011

List of Books by Tariq ismail SagarList of Books by Tariq ismail Sagar


Chinaron ke ansu
Third agency
Base camp
Red alert
Watan ki mitti gawah rehna
Mein ek jasoos tha
lahooa ka safar
Chanaron ke ansu
Bara October ki kahani
Aae rah-e-haq ki shaheedo
Aur America laraz uthah
Lahoo ka safar
16th April: Faisia agaya.
Shrikant
Aurat raat aur khoon
Drug mafia
On the record
Falcon kaun tha
Commando
Daheshaat gard
Jab diwaren larzin
Akhiri Gunah ki Muhlat
Phanda
6 April faisla aa gaya
Ae rahe haq ke shahido
Be nam se aqidat
Roshni ka raz
Mahasra
Aur America laraz uttha
Comando
Shimlay ka swami
Aur hisar tut gaya
Uncle Tom ka des
Kargil crisis
Garift
Operation Blue Star
Dehshat-gard
Crack down
Target Kahota
Muhasira
Porab ki simat
Target Pakistan tha
Akhri Guna ki Mahlat
Devta ki maut

I was planning to upload these books but i found that someone has already done a great job and uploaded these books.
so i am giving his link, instead of uploading
All these books can be downloaded from the link below

http://tisagar.blogspot.com/

Thanks to the orginal uploader.

No comments:

Post a Comment